Профил на купувача

Профил на купувача в Агенцията за обществените поръчки https://app.eop.bg/buyer/26541

 

Обявление за явен търг

Доставка на хранителни продукти за нуждите „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита” ЕООД по обособени позиции 10-2019

Доставка на хранителни продукти за нуждите „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация- Вита” ЕООД по обособени позиции

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита” ЕООД

Ремонтни и възстановителни дейности на съществуваща сграда със специално предназначение – Калолечебница и закрит басейн за ЛФК в имота на „МБПЛР – ВИТА“ ЕООД – клон Поморие

Протокол ремонт покрив от 28.11.2018г.

Решение 66 от 20.11.2018г.

Изпълнение на СМР по ремонт на сграда №4 – котелно, перално, луга на “МБПЛР – ВИТА” ЕООД – клон Поморие

Доставка на дизел за отопление с тегловно съдържание на сяра <= 0,001% за нуждите на “МБПЛР ВИТА” ЕООД – Велинград и “МБПЛР Вита” ЕООД – клон Поморие за срок от 48 месеца

Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сграда със специално предназначение – калолечебница и закрит басейн за ЛФК, находяща се в МБПЛР Вита” ЕООД- клон Поморие”

Изпълнение на довършителни СМР по ремонт на блок А, блок Б и топла връзка между тях в “МБПЛР – ВИТА” ЕООД – клон Поморие, възникнали след извършено конструктивно укрепване на сградите

Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сгради – блок А и блок Б в „МБПЛР – ВИТА” ЕООД- клон Поморие

Съобщение за оттегляне на публична обява

Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сгради – блок А и блок Б в „МБПЛР – ВИТА” ЕООД- клон ПомориеПРЕКРАТЯВА СЕ!

Изпълнение на СМР по ремонт на блок А, блок Б и топла връзка между тях на “Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация ВИТА” ЕООД – клон Поморие”

Решение относно извършване на процедура и определяне условията за реда и обема на извършване на авариен ремонт на блок С в „МБПЛР – ВИТА“ ЕООД, клон Поморие № 46/12-09-2017

Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на „МБПЛР – ВИТА“ ЕООД по 7 обособени позиции

Обществена поръчка горива

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР “ВИТА” ЕООД – Велинград изх. № 220/12-10-2015

Съобщение по чл. 69 А, ал. 3 от ЗОП

Запитване и отговор

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР “ВИТА” ЕООД – Велинград изх. № 522/08-10-2015

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – Отменени

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Горе