Прием по преференциални условия на контингенти от МО и военноинвалиди

Промени относно реда за резервации за лечение и рехабилитация в „СБР – ВИТА“ ЕООД – Велинград и „СБР – ВИТА“ ЕООД – клон Поморие за контингента на МО, СППМО и БА от 2024 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ от контингента на Министерство на отбраната (МО) и Българската армия (БА) в “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД:

 • Медицинско направление /бланка на МЗ № 119/ издадено от лекуващия лекар /или специалист


1. Военнослужещите, цивилните служители,военнослужещи и цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, както и членовете на семействата им:

 • здравна книжка (лична амбулаторна карта), която да отразява заболяването и необходимостта от рехабилитация;
 • лична карта;
 • служебна бележка от местоработата по образец или служебна карта /ксерокопие/ за военнослужещите и цивилните служители в МО и БА.

2. Пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства:

 • налична медицинска документация;
 • лична карта;
 • копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения ЗП, или по чл. 69 КСО;
 • военноотчетна книжка

За членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от 1 месец до постъпване за лечение, и копие на разпореждането за пенсионирането на титуляра.

3. Ветерани от войните и членовете на техните семейства:

 • налична медицинска документация;
 • лична карта;
 • удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет;

За членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от удостоверението за ветеран от войната

4. Военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:

 • налична медицинска документация;
 • лична карта
 • книжка за военноинвалид или военнопострадал;

За членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение и копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал.

ВАЖНО!

Удостоверението от служба ГРАО е задължителен документ за доказване, че дадено лице попада в категорията „член семейство” на титуляра.

За доказване, че деца от 18 до 26 години попадат в категорията „член семейство” на титуляра е необходимо да бъдат вписани в служебната бележка по и да представят съответен, нормативно определен документ, че са учащи или студенти.

За доказване на съвместно съжителство без брак е необходимо наличието на еднаква постоянна адресна регистрация на титуляра и на лицето попадащо в категорията „член семейство”, която да е вписана в личните карти и на двамата.

Задължително е пенсионираните военнослужещи - освен решението за пенсиониране да представят и военноотчетните си книжки!

Забележка: „СБР – ВИТА“ ЕООД е самостоятелно търговско дружество и не е в структурата на ВМА!
По тази причина НАРЕДБА № Н-2 от 27.01.2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия, издадена от Министъра на отбраната не се отнася за приема на контингент от МО и БА в двете лечебни заведения във Велинград и клона в Поморие!

pdf icon ПРИЕМ НА КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Горе